kino老師-公告區
✭✭✭✭Kino New最新資訊公佈欄✭✭✭✭
F i f t h Ave 5 接髮/染髮/燙髮 時尚大道 【台北市萬華區西寧南路85號2樓】

(西門町-獅子林斜對面、峨嵋停車場附近,往電影街方向)
因工作忙碌無法隨時看FB訊息回覆,請直接播手機0926-822-738預約 Or 加 Kino官方帳號 LINE ID:@hikino
     


剪短後悔了⁉️⁉️

Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

        


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   

   

接髮-改變你留不長的困擾

Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

            


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

      


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 


剪短後悔了⁉️⁉️⁉️

Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 


告別極短髮‼️‼️

Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

        


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

      


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 


 Fifth Ave x Kino 藝術總監

Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

      


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

      


Kino髮型造型師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()